Özgün Araştırma

Kovada Gölü (Isparta)’ndeki Sazan (Cyprinus Carpio L., 1758)’ın Parazitleri Üzerine Bir Araştırma

  • İsmail KIR
  • Selda TEKİN ÖZAN

Gönderim Tarihi: 05.04.2007 Kabul Tarihi: 07.06.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):232-236

Mart 2003 - Şubat 2004 tarihleri arasında yapılan bu çalışma ile Kovada Gölü’nde yaşayan sazan (Cyprinus carpio L., 1758)’ın parazitlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma süresince toplam 63 adet sazan Kovada Gölü’nün değişik bölgelerinden aylık periyotlarla yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. Sazanlarda ektoparazit olarak Monogenea’dan Dactylogyrus minutus’a, endoparazit olarak Cestoda’dan Bothriocephalus acheilognathi ve Caryophyllaeus laticeps’e rastlanmıştır. En fazla rastlanan parazit türü Dactylogyrus minutus’tur.

Anahtar Kelimeler: Kovada Gölü, Sazan, Endoparazit, Ektoparazit, Türkiye