Özgün Araştırma

Kovada Gölü Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın Parazitleri Üzerine Bir Çalışma

  • Selda TEKİN ÖZAN
  • İsmail KIR

Gönderim Tarihi: 08.10.2004 Kabul Tarihi: 03.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):200-203

Bu çalışma 25.03.2003-17.02.2004 tarihleri arasında Kovada Gölü’ndeki havuz balığı (Carassius carassius L., 1758)’nın ekto ve endoparazitlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 102 örnek aylık periyotlarla yakalanarak parazitolojik yönden incelenmiştir. Araştırma neticesinde havuz balığında ektoparazit olarak Dactylogyrus anchoratus, Dactylogyrus minutus, Argulus foliaceus ve Trachellobdella torquata’ya, endoparazit olarak da Contracaecum sp.’ye rastlanılmıştır. Bu parazitlerden Dactylogyrus minutus ve Trachellobdella torquata Türkiye havuz balıklarında ilk defa bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kovada Gölü, havuz balığı, ektoparazit, endoparazit