Özgün Araştırma

Kocaeli İlinde 2008-2013 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3722

  • Gülden Sönmez Tamer
  • Mehmet Yılmaz
  • Burhan Akçer

Gönderim Tarihi: 16.02.2014 Kabul Tarihi: 18.11.2014 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):1-4

Amaç:

Sıtma dünyada ve ülkemizde halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 2008-2013 yılları arasında Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Sıtma Savaş Birimi’nce aktif ve pasif sürveyans çalışmaları ile saptanan sıtma olguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Gelecek yıllarda sürdürülecek olan sürveyans çalışmalarına destek sağlanması ve sonuçların daha önceki yıllarla karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Sürveyans çalışmalarıyla toplam 10008 periferik kan örneği incelenmiştir. Bu olgular yaşa, cinsiyete, enfeksiyonun tespit edildiği aya, ilçelere ve köken aldığı yerlere göre irdelenmiştir.

Bulgular:

Sıtma açısından 27 örnek pozitif olarak değerlendirilmiştir. Bunların 14’ünde (%51,9) etken Plasmodium vivax (P. vivax), 13’ünde (%48,1) ise Plasmodium falciparum (P. falciparum) olarak saptanmıştır. Olguların 21’i (%77,8) erkek, 6’sı (%22,2) ise kadındı. Saptanan olguların %96,3’ü 15 yaş üzeriydi. P. vivax saptanan olguların tamamını Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden sanayi ve tarım alanında çalışmak üzere Kocaeli’ye gelen kişiler oluşturmaktaydı.

Sonuç:

İlimizde saptanan sıtma olguları, daha önceki yıllara göre anlamlı şekilde azalmıştır. Aynı zamanda geçmiş yıllarda etken ağırlıklı olarak P. vivax, iken son yıllarda P. falciparum’un olguların yarısını oluşturduğu bunlarından tamamının yurt dışı kaynaklı olduğu görülmüştür. Bu yönde gerekli önlemlerin alınmasının uygun olacaktır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 1-4)

Anahtar Kelimeler: Kocaeli, sıtma, epidemiyoloji