Özgün Araştırma

Kocaeli Derince’de Toxoplasma gondii Serolojisi İçin Gönderilen Doğurganlık Yaş Grubundaki Olgulara Ait Sonuçların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2014.3519

  • Vesile Yazıcı
  • Ahmet Kale
  • Erdoğan Malatyalı
  • Hatice Ertabaklar

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):223-227

Amaç:

Bu çalışmada, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na toxoplasmosis araştırılması için gönderilen doğurganlık çağındaki olgularda Toxoplasma seropozitifliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya dahil edilen toplam 943 kadının serum örneğinde Toxoplasma’ya karşı oluşan IgM ve IgG antikorları Ocak 2009-Şubat 2011 tarihleri arasında Axsym kiti ile, Şubat 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında ise Architect kiti ile Toxoplasma’ya karşı oluşan IgM ve IgG antikorları araştırılmıştır.

Bulgular:

Doğurganlık çağındaki olgularda Toxoplasma IgG ve IgM seropozitifliği sırasıyla %28,5 (N=741) ve %0,9 (N=898) olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 10 örnekte (%1,3) IgG, 4 örnekte de (%0,5) IgM ara-değer olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Çalışmamızda yer alan kadınların %70,2 ’sinin Toxoplasma’ya özgü IgG antikorları açısından seronegatif olması bu yaş grubundaki kadınların akut toxoplasma enfeksiyonuna duyarlı ve bebeklerinin konjenital toxoplasmosis açısından risk altında olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bölgemizde toxoplasmosisin halk sağlığı açısından önemini koruduğu ve doğurganlık çağındaki kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 223-7)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroprozitiflik, Kocaeli, Derince