Özgün Araştırma

Klinik Örneklerden İzole Edilen Trichomonas vaginalis’in Tek veya Candida ve E. coli ile Birlikte L929 Fare Fibroblast Hücre Kültür Serileri Üzerine Sitopatik Etkisi

10.5152/tpd.2012.47

  • Semra Özçelik
  • Zeynep Sümer
  • Serpil Değerli
  • Erdoğan Malatyalı
  • Haldun Sümer

Gönderim Tarihi: 15.02.2012 Kabul Tarihi: 06.08.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):193-197

Amaç:

Çalışmada, T. vaginalis’in fibroblast hücre kültürlerinde hem tek başına hem de E. coli ve Candida ile oluşturabilecekleri sitopatik etkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla, L929 fare fibroblast hücre serisi ve T. vaginalis’in kültüründe ise CPLM besiyeri kullanılmıştır. Deneylerde semptomatik klinik örneklerden izole edilen yerel bir T. vaginalis suşu, Candida 10235 suşu ve E. coli 25922 suşu ile çalışılmıştır. Deneysel çalışmada; altı grup oluşturulmuş ve fibroblast kültürü üzerine inoküle edilmişlerdir. Bu gruplar; 1. T. vaginalis, 2. Candida, 3. E.coli, 4. T. vaginalis+Candida, 5. T. vaginalis+E. coli ve 6. Kontrol (fibroblast kültürü)’dür. Plaklar %5 CO2’li etüvde 37°C’de 24 saat inkübe edildikten sonra inverted mikroskop altında gözlenerek canlılık sayımları yapılmıştır. Çalışmada grupların herbiri 11 kez çalışılmıştır. Kruskall-Wallis, Mann-Whitney U testi kullanılarak sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Kontrol grubundaki L929 fare fibroblast hücrelerinin tamamı canlı iken, 1. grupta bulunan yalnız T. vaginalis’in inoküle edildiği hücre kültürlerinde fibroblastların %19.09’unun, 2. grupta bulunan yalnız Candida’nın %21.00’inin, 3. grupta E. coli’nin tek başına olduğu kültürlerde %40.91’inin, 4. grupta T. vaginalis ve Candida’nın birlikte ekildiği hücre kültüründe %96.55’inin, 5. grupta T. vaginalis ve E. coli’nin birlikte inoküle edildiği godelerde ise hücrelerin %89.64’ünün öldüğü saptanmıştır.

Sonuç:

T. vaginalis’in fibroblast hücre kültüründe patojen etkisi özellikle Candida varlığında çok daha belirgin olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, fibroblast cell culture, Candida albicans, Escherichia coli, sitopatik etki