Özgün Araştırma

Kitin Sentez İnhibitörü Diflubenzuron’un Culex pipiens (L.) ve Culiseta longiareolata (Macquart)’nın (Diptera: Culicidae) Larvaları Üzerine Etkileri

10.5152/tpd.2011.39

  • Hakan Kavur
  • Önder Deveci
  • Hayal Boyacıoğlu

Gönderim Tarihi: 05.05.2011 Kabul Tarihi: 22.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):154-158

Amaç:

Diflubenzuronun Culex pipiens ve Culiseta longiareolata’nın larva evrelerine olan etkisini belirlemek, dört haftalık uygulamada haftalık mortalite oranlarını tespit etmek ve uygulama dozlarının larval ölüm üzerine etkilerini araştırarak etkili dozunu belirlemektir.

Yöntemler:

Çalışmamızda, diflubenzuronun granül formulasyonu için World Health Organization (WHO) tarafından önerilen 0.05 mg(ai)/ cm²’lik dozundan yüksek ve düşük miktardaki dozları (0.016, 0.032, 0.064 mg(ai)/cm²) Culex pipiens ve Culiseta longiareolata’nın 1., 2., 3. ve 4. larva evrelerine laboratuvar koşullarında uygulanarak ölümler kaydedilmiştir.

Bulgular:

Elde edilen sonuçlara göre, mortalitenin en çok ilk larva evrelerinde olduğu, en fazla larval ölümün Culex pipiens için 4. haftada, Culiseta longiareolata için ise 3. haftada gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca diflubenzuronun önerilenden düşük ve yüksek olan dozlarının kullanıldığı çalışmamızda, en etkili dozunun 0.064 mg(ai)/cm² olduğu tespit edilmiştir (LC50 >4640 ppm, LC90=0.0034 ppm). Bununla birlikte, diflubenzuronun Culiseta longiareolata larvalarında daha etkili olduğu saptanmıştır.

Sonuç:

Diflubenzuronun her sivrisinek türüne, hatta her larva evresine özgü bir ölüm oranının olduğunun bilinmesi bu aktif maddeye karşı kazanılabilecek dayanıklılığın miktarını belirlemede önemli rol oynayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Culex pipiens, Culiseta longiareolata, diflubenzuron, kitin sentezi, kitin sentezi inhibitörü