Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Tanısında Hızlı Tanı Testinin Uygulanabilirliğinin Araştırılması

10.5152/tpd.2018.5516

  • Sema Ertuğ
  • Serçin Özlem Çalışkan
  • Erdoğan Malatyalı
  • Hatice Ertabaklar

Gönderim Tarihi: 14.09.2017 Kabul Tarihi: 18.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):118-121

Amaç:

Echinococcus granulosus (E. granulosus), insanlarda ve çiftlik hayvanlarında görülen kistik ekinokokkozis (KE)’in etkeni olan yaygın bir zoonotik sestodtur. Parazit enfekte köpek dışkısıyla atılan yumurtaların, insanlar tarafından alınması sonucu hastalığa neden olmaktadır. Larva şekli ise insan, koyun, sığır gibi memelilerde çeşitli organ ve dokulara yerleşerek yavaş yavaş büyüyen kistler oluşmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı KE tanısında kullanılan yöntemlerden ELISA ile ticari bir hızlı tanı testinin karşılaştırılması ve tanısal değerinin belirlenmesidir.

Yöntemler:

Cerrahi ve/veya patolojik olarak KE tanısı almış ELISA ile seropozitifliği saptanan 50 ve kontrol grubu olarak seronegatif 50 olgu serumu çalışmaya dahil edilmiştir. Serum örnekleri Adnan Menderes Üniversitesi, Uygulama Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvar’ında oluşturulan koleksiyondan basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bu koleksiyon 2010-2014 yılları arasında KE şüphesiyle polikliniklerinden laboratuvara gönderilen kan örneklerinin serumlarından oluşturulmuş ve ELISA ile antikor titreleri belirlenen bu serumlar -20ºC’de saklanmıştır. Ayrıca parazite özgü antikorun varlığı, ticari olarak temin edilen immunokromatografik (VIRapid® HYDATIDOSIS) yöntem ile belirlenmiştir

Bulgular:

Serolojik olarak pozitif çıkan örneklere uygulanan immunokromatografik teste göre 50 olgu örneğinden 48’i (%96) pozitif, 2‘si (%4) negatif olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubundaki örneklerinin tümünde antikor yanıtı saptanamamıştır

Sonuç:

Hızlı tanı testi KE tanısında pratik, kolay uygulanabilir bir yöntem olarak değerlendirilmiş olup, rutin tanıda ve araştırmalarda tarama testi olarak da kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, immunokromatografik yöntem, tanı