Özgün Araştırma

Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2017.4953

  • Emine Türkoğlu
  • Neşe Demirtürk
  • Havva Tünay
  • Murat Akıcı
  • Gürhan Öz
  • Didem Baskin Embleton

Gönderim Tarihi: 10.06.2016 Kabul Tarihi: 20.01.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):28-33

Amaç:

Kistik ekinokokkozis (KE) dünya genelinde yaygın, önemli bir zoonotik hastalıktır

Yöntemler:

Mayıs 2009-2015 tarihleri arasında, hastanemizde KE tanısı ile takip edilen hastaların demografik, klinik, laboratuvar bulguları, hastane otomasyon sistemi verileri taranarak, retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya 139’u kadın 99’u erkek olmak üzere 238 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 40,6±20,58 idi. Hastaların % 40,8’inde kırsal kesimde yaşam öyküsü vardı. En sık tutulan organ karaciğer (%72,2) idi. Hastaların %75,6’sı semptomatik olup en sık görülen semptom karın ağrısı idi. Tanıda tüm hastalarda görüntüleme yöntemine başvurulurken, %66’ sında serolojik yöntem de kullanılmıştı. Hastaların % 78,5'i (n=187) hem medikal hem cerrahi tedavi, %10,5'i (n=25) yalnız cerrahi tedavi, %8,8'i (n=21) ise yalnız medikal tedavi almıştı. Karaciğer tutulumu saptanan 173 hastanın %80,6’sına (n=139), akciğer tutulumu saptanan 94 hastanın %82,9’una (n=78), dalakta tutulum saptanan 9 hastanın %77,7’ sine (n=7), mesenterde kist saptanan 7 hastanın %85,1’ine (n=6); beyin, kemik, kas, omentum, mesane ve sürrenalde kist saptananların ise tümüne cerrahi uygulandığı tespit edildi.

Sonuç:

Bölgesel verilerin yayınlanması, epidemiyolojik açıdan önem taşıdığı gibi standart tedavi algoritmalarının oluşturulmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, hidatik kist, zoonotik hastalıklar