Özgün Araştırma

Kist Hidatik Şüpheli Hastalarda Anti-Echinococcus IgG Seropozitifliğinin ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi

10.5152/tpd.2012.16

  • Merve Aydın
  • Gülcan Adıyaman
  • Funda Doğruman-Al
  • Semra Kuştimur
  • Seçil Özkan

Gönderim Tarihi: 03.05.2011 Kabul Tarihi: 09.03.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):61-64

Amaç:

Kistik ekinokokkozis tarih öncesi devirlerden beri bilinen, hem insanlarda hem de hayvanlarda görülen önemli bir paraziter zoonozdur. Dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olan kist hidatik tanısında görüntüleme yöntemlerinin yanında serolojik yöntemlerden de yararlanılmaktadır. Bu çalışmada Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’na kist hidatik şüpheli hastalardan rutin olarak gönderilen serum örneklerinde, ELISA yöntemiyle anti-Echinococcus IgG antikorları araştırılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya Gazi Üniversitesi Hastanesi’nin çeşitli poliklinik ve kliniklerinden kist hidatik şüpheli 186 hasta dahil edilmiştir. Hastaların serum örneklerinde anti- Echinococcus IgG antikorları ELISA (Novalisa Echinococcus IgG, NovaTec, Germany) yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda kist hidatik şüpheli hastalarda anti- Echinococcus IgG pozitifliği %35.5 oranında saptanmıştır. ELISA pozitifliği açısından cinsiyet, erişkin/çocuk yaş grubu ve klinikler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmemiştir.

Sonuç:

Hastanemizde kist hidatik şüpheli hastalar arasında anti- Echinococcus IgG seropozitifliği yüksek olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Echinoccus granulosus, Türkiye, Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)