Özgün Araştırma

Kist Hidatik Hastalarıyla Aynı Yaşam Alanını Paylaşan Bireylerde Radyolojik ve Serolojik Tarama Sonuçları

10.5152/tpd.2012.17

  • Ufuk Çobanoğlu
  • Fuat Sayır
  • Duygu Mergan

Gönderim Tarihi: 11.12.2012 Kabul Tarihi: 01.03.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(2):65-70

Amaç:

Ortak sosyo-kültürel davranış ve ortak hijyen alışkanlıkları aynı ortamda yaşayan birden fazla bireyde parazitin görülmesine neden olabilir. Çalışmanın temel amacı hastalığın aynı yaşam alanını paylaşan bireylerdeki insidansını araştırmaktı.

Yöntemler:

Opere edilen 40 hasta ile aynı yaşam alanını paylaşan daha önce kist hidatik tanısı almamış 102 birey 2007-2011 yılları arasında çalışmaya dahil edildi. Tümü akciğer grafisi, batın ultrasonografisi ve serolojik testler ile değerlendirildi.

Bulgular:

Kist hidatik taraması yapılan 102 bireyin 13’ünde (%12.74) hidatidozis tespit edildi. Akciğer hidatik kisti olan bir olguda her iki serolojik test sonucunda yalancı negatiflik saptandı. Karaciğer+dalak ve izole karaciğer hidatik kisti olan iki olguda İHA’da negatiflik saptanırken, her iki olguda da ELISA pozitifliği ile tanı doğrulanmıştır.

Sonuç:

Çalışmamız endemik bölgelerde yapılan tarama testlerinden farklı olarak aynı yaşam alanını paylaşan bireylerde kist hidatik gelişme riskini ortaya koymayı amaçlamıştır. %12.74’lük oran daha geniş popülasyonlara uyarlandığında küçümsenemeyecek bir rakam olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, ailesel, tanısal test