Özgün Araştırma

Kedilerde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı ve Halk Sağlığı Bakımından Önemi

10.5152/tpd.2016.4841

  • Umut Fikret Korkmaz
  • Sami Gökpınar
  • Kader Yıldız

Gönderim Tarihi: 27.04.2016 Kabul Tarihi: 02.10.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):194-198

Amaç:

Bu çalışmada kedilerde bağırsak parazitlerinin yaygınlığının dışkı bakısı ile araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Kırıkkale’de sahipli ve sahipsiz toplam 100 kediye ait dışkı örnekleri alınmıştır. Örnek alınan kedilere ait epidemiyolojik veriler (yaş, ırk, cinsiyet vb.) kaydedilmiştir. Dışkı örnekleri önce sestod halkaları yönünden makroskobik olarak incelenmiştir. Daha sonra dışkı yaymaları Carbol fuchsin ve Giemsa ile boyanmıştır. Geri kalan dışkı doymuş şekerli su ile santrifüj flotasyon yöntemi ile hazırlanmış ve ışık mikroskobu ile incelenmiştir.

Bulgular:

İncelenen kedilerin %47’sinin dışkısında parazite rastlanmıştır. Kedilerde protozoon (Isospora spp. ve Cryptosporidium spp.) oocysti, cestod halkası (Joyeuxiella spp.) ve nematod (Toxocara spp. ve kancalıkurt) yumurtaları tespit edilmiştir. Kedilerin %48,9’unun tek türle, %44,6’sının iki türle, %6,3’ünün üç türle enfekte olduğu belirlenmiştir. En sık rastlanan parazit türleri Isospora spp. (%65,9) ve Toxocara spp. (%48,9) olmuştur. Parazitlerin sokak kedilerinde daha yaygın olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmada örneklenen kedilerde bağırsak parazitleri oldukça yüksek bulunmuştur. Ev kedileri özellikle dışarı çıkmasına izin veriliyorsa önemli düzeyde parazit enfeksiyonu taşıyabilir. Bu kediler mutlaka düzenli olarak veteriner hekim kontrolünde olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kedi, bağırsak parazitleri, dışkı muayenesi, Kırıkkale