Özgün Araştırma

Kayseri Yöresinde Sığırlarda Neospora caninum’un Seroprevalansı

  • Anıl İÇA
  • Alparslan YILDIRIM
  • Önder DÜZLÜ
  • Abdullah İNCİ

Gönderim Tarihi: 29.12.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):92-94

Bu çalışma Kayseri yöresinde sığırlarda Neospora caninum’un seroprevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 186 sığırdan kan örnekleri toplanmış ve bu örneklerden serum elde edilmiştir. Serum örnekleri ticari kompetatif ELISA (c-ELISA) kiti ile N.caninum’a karşı gelişen antikorlar yönünden analiz edilmiştir. ELISA test sonuçlarına göre Kayseri yöresinde N.caninum’un seroprevalansı %7 olarak bulunmuştur. Abort yapan 9 inekten 3’ü (%33,3) seropozitif bulunmuştur. Abort yapan ve abort yapmayanlarda ortaya çıkan farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, sığır, ELISA, Kayseri