Özgün Araştırma

Kayseri Kapalı Cezaevi Mahkumlarında Toxoplasma gondii Seroprevalansı

  • Ozan YAMAN
  • Süleyman YAZAR
  • Ülfet ÇETİNKAYA
  • Hanife ÖZCAN TEMEL
  • Elçin BALCI
  • İsmail PEHLİVAN
  • İzzet ŞAHİN

Gönderim Tarihi: 11.08.2008 Kabul Tarihi: 03.11.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):15-19

Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii’nin neden olduğu, dünyanın hemen hemen her yerinde gerek insanlarda, gerekse evcil ve yabani hayvanlarda görülebilen bir zoonozdur. Bu çalışmada, Kayseri Kapalı Cezaevi’nde bulunan 628 mahkumda toksoplazmozis seroprevalansının araştırılmasını amaçlanmıştır. Alınan kan örneklerinde anti-Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorları IFA yöntemi ile araştırılmıştır. Mahkumların 236 (%37,58)’sında anti-T.gondii IgG seropozitifliği, 11 (%1,75)’inde ise IgG ve IgM’nin bir arada seropozitifliği saptanmış, IgG negatif olan serum örneklerinin hiçbirinde IgM antikorları pozitif olarak bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, kapalı cezaevi, Kayseri