Özgün Araştırma

Kayseri İlinde Scabies ve Pediculosis Epidemiyolojisi

10.5152/tpd.2018.5602

  • Ülfet Çetinkaya
  • Serkan Şahin
  • Rabia Özlem Ulutabanca

Gönderim Tarihi: 13.10.2017 Kabul Tarihi: 12.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):134-137

Amaç:

Bu çalışmada, Kayseri ilinde görülen scabies ve pediculosis olguları değerlendirilerek ülkemizdeki epidemiyolojik verilere katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya ait verilere Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden ulaşılmıştır. Çalışmada scabies ve pediculosis olgularının yaş, cinsiyet ve yıllara göre dağılımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Ocak 2006 ile Nisan 2017 tarihleri arasında Kayseri merkez ve çevre illerinden toplam 3908 scabies; 4762 pediculosis olgusu bildirildiği tespit edilmiştir. Her iki enfestasyonda da kadın olgu sayısının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yaşa göre pozitif olgular değerlendirildiğinde ise scabies olgularının 25-44 yaş grubunda, pediculosis olgularının ise 10-14 yaş grubunda daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zaman da 2017’nin ilk dört ayında bir önceki yıla göre her iki enfestasyonda da olgu sayılarının iki kat daha fazla olduğu görülmüştür

Sonuç:

Scabies ve pediculosis enfestasyonlarının şehrimiz ve ülkemiz için hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Scabies, pediculosis, Kayseri