Özgün Araştırma

Kayseri İli Kırsalındaki Sekiz İlköğretim Okulunda Pediculus capitis Prevalansı

  • Müge OĞUZKAYA ARTAN
  • Zeynep BAYKAN
  • A. Nedret KOÇ

Gönderim Tarihi: 15.08.2005 Kabul Tarihi: 15.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):112-114

Bu çalışma Mayıs-Haziran 2005 tarihleri arasında Kayseri ili kırsalı; Yemliha, Mahzemin, Gesi, Güneşli, Cırgalan, Ağırnas beldelerinin ilköğretim okullarında öğrenim gören, 648 (%51,4) erkek, 613 (%48,6) kız olmak üzere 7-12 yaş grubundaki 1261 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmalar sonucunda erkek öğrencilerin 16’sında (%2,1), kız öğrencilerin 101’inde (%16,4), toplam olarak 117 (%9.2) öğrencide baş biti erişkinlerine ve/veya yumurtalarına rastlandı. Kız öğrencilerdeki infestasyon prevalansı erkek öğrencilerden yüksek bulundu, aradaki fark istatistiksek olarak anlamlı idi (χ2=71.77, p<0.05). Sekiz okulda bit infestasyonunun yaygınlığı karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi (χ 2= 95.7, p<0.05). Sonuç olarak, Pediculus capitis önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Etkin bir mücadele için öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve taramaların arttırılması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, ilköğretim okulu öğrencileri, prevalans, Kayseri