Özgün Araştırma

Kayseri-Hacılar Bölgesinde İki İlköğretim Okulunda Pediculus humanus capitis Yaygınlığı

10.5152/tpd.2011.38

  • Ülfet Çetinkaya
  • Berna Hamamcı
  • Safiye Delice
  • Barış Derya Ercal
  • Süheyla Gücüyetmez
  • Süleyman Yazar
  • İzzet Şahin

Gönderim Tarihi: 30.07.2010 Kabul Tarihi: 23.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):151-153

Amaç:

Pediculosis capitis dünya çapında bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde, bitlenme her sosyo-ekonomik düzeylerde görülmektedir. Enfestasyon genellikle direkt temasla olmakta ve 3-12 yaşları arasındaki çocuklar özellikle de kız çocukları daha sık etkilenmektedirler. Bu çalışmada, Mart 2010 da Kayseri-Hacılar bölgesindeki iki Anaokulu ve İlköğretim okulunda öğrenim gören toplam 405 (214 erkek ve 191 kız) öğrenci pediculosis capitis yönünden incelenmiştir.

Yöntemler:

Bit ve/veya yumurtaları çocukların başı görsel muayene edilerek tespit edildi.

Bulgular:

Toplam 405 öğrencinin 44 (%10.9)’ünün baş biti ile enfeste olduğu gözlenmiştir. İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde enfestasyon ile öğrencinin yaşı, ailesinin eğitim durumu, evdeki kişi sayısı, konut tipi, su kaynağı ve evde banyo varlığı arasında anlamlı bir fark yokken okullar ve cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır.

Sonuç:

Baş biti bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir ve baş bitinin biyoloji ve kontrolü hakkında ebeveynlere eğitim verilmesine daha çok önem verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis, baş biti, anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencileri, Kayseri, Türkiye