Özgün Araştırma

Kastamonu Civarındaki Evcil Sığırların (Bos taurus taurus) İşkembesinde Tespit Edilen İki Siliyat Türü Entodinium palmare ve E. okoppensis (Protista: Ciliophora: Ophryoscolecidae) Hakkında

10.5152/tpd.2012.55

  • Gözde Gürelli

Gönderim Tarihi: 03.09.2012 Kabul Tarihi: 10.10.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):228-231

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Kastamonu civarında yaşayan evcil sığırların işkembesinde bulunan siliyat türleri Entodinium palmare ve E. okoppensis’in sitolojik özelliklerini tespit etmek, türlerin morfolojik karakterlerini orijinal tanımlarıyla karşılaştırarak benzerlik ve farklılıkları tartışmaktır.

Yöntemler:

Yirmi dört sığırdan elde edilen örnekler %10’luk formalinle tespit edildikten sonra metil formalin salin (MFS) ile boyanmıştır.

Bulgular:

Ülkemizdeki sığırlardan elde edilen bireylere ait ölçümler, morfolojik karakterler ve biyometrik veriler orijinal tanımlarlarla benzer bulunmuştur.

Sonuç:

E. palmare ve E. okoppensis ülkemizdeki sığırlardan ilk kez dünyadaki sığırlardan ise ikinci kez bu çalışmayla rapor edilmiştir. E. palmare ve E. okoppensis ülkemiz sığırlarında oldukça düşük bir görülme sıklığı ve bulunma oranına sahiptirler. Bu durumun nedenleri olarak sığırların beslenme alışkanlıkları, beslenme sıklıkları, işkembenin fizyolojik durumu veya türler arasında görülen rekabetin önemli olabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Entodinium palmare, E. okoppensis, işkembe, siliyat, sığır