Özgün Araştırma

Kars Yöresinde Köpeklerde Toxoplasma gondii ve Listeria monocytogenes’in Seropozitifliği

  • Yunus GICIK
  • Barış SARI
  • Cahit BABÜR
  • Bekir ÇELEBİ

Gönderim Tarihi: 10.12.2009 Kabul Tarihi: 23.03.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):86-90

Bu araştırma, Kars yöresi köpeklerinde Toxoplasma gondii ve Listeria monocytogenes’in seroprevalansını belirlemek ama-cıyla yapılmıştır. Bunun için, Kars ve çevresinde 7 farklı odaktaki 15 köyden, sahipli 15 dişi ve 164 erkek olmak üzere toplam 179 köpekten kan örnekleri alınarak serumları çıkartılmıştır. Örnek alınan köpeklerin 96’sı 1-3 yaş, 83’ü ise 4 yaş ve üstü köpekler-den oluşmuştur. Tüm serum örneklerine T. gondii için Sabin-Feldman Dye Test (SFDT), L. monocytogenes için ise Osebold Aglüti-nasyon (OAT) testleri uygulanmıştır. SFDT sonucuna göre; örneklerin 172’sinde (%96,1) anti-T.gondii antikorları; OAT ile ince-lenen serumların ise 40’ında (%22,3) L. monocytogenes antikorları tespit edilmiştir. Toxoplasma gondii yönünden seropozitiflik erkek köpeklerde %96,3, dişilerde ise %93,3 olarak belirlenmiştir. Toxoplasma gondii prevalansı 1-3 yaş grubunda %94,8, 4 yaş ve üstü grupta ise %97,6 olarak bulunmuştur. Listeria monocytogenes ile seropozitiflik erkek köpeklerde %22,0, dişilerde ise %26,7 olarak saptanmıştır. L. monocytogenes’e 1-3 yaş grubunda %27,1, 4 yaş ve üstü grupta ise %16,9 oranlarında rastlanmış-tır. Bu sonuçlar ile; bölgede T. gondii ve L. monocytogenes’in yüksek prevalansına dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Listeria monocytogenes, Köpek, Kars, Türkiye