Özgün Araştırma

Kars Yöresinde Atlarda Babesia (Theileria) equi’nin (Laveran, 1901) Seropozitifliği

  • Taraneh ÖNCEL
  • Gülay VURAL
  • Yunus GICIK
  • Mükremin Özkan ARSLAN

Gönderim Tarihi: 26.01.2007 Kabul Tarihi: 04.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):170-172

Bu çalışma, Kars yöresinde halk elinde yetiştirilen yerli ırk atlarda Babesia (Theileria) equi’nin seroprevalansını saptamak amacıyla yapılmıştır. Kars merkeze bağlı 8 köyde klinik olarak sağlıklı 108 attan kan alınmıştır. Elde edilen serum örnekleri B. equi antikorları yönünden indirekt floresan antikor (IFA) testi ile taranmıştır. İncelenen 108 atın 27’sinde (%25) B. equi’ye karşı antikor tesbit edilmiştir. Araştırmanın yapıldığı köyler dikkate alındığında en yüksek seroprevalansın %50 ile Aydınalan köyünde, en düşük seroprevalansın ise %12,5 ile Bayraktar köyünde olduğu saptanmıştır. Bu iki köyde atlarda belirlenen seroprevalans değerleri arasındaki fark istatistiki yönden önemli bulunmuştur (P < 0,05). Çalışma, Kars yöresi atlarında B. equi’nin durumuna ilişkin ilk rapordur.

Anahtar Kelimeler: Babesia equi, Seroprevalans, IFAT, Kars