Özgün Araştırma

Kars İlindeki Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Bazı Ektoparazitlere İlişkin Bilgi Durumları

10.5152/tpd.2014.3541

  • Pınar Demir
  • Neriman Mor
  • Reşat Tazegül
  • Gencey Taşkın Taşcı

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):234-238

Amaç:

Türkiye’de hayvancılık sektörünün en önemli sorunlarından biri hayvansal üretimde istenilen verim artışının sağlanamamasıdır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de paraziter hastalıklardır. Bu araştırmada süt sığırcılık işletmelerinin bazı ektoparaziter hastalıkları tanıma ve onlara karşı korunma yollarına ilişkin tutumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Kars merkeze bağlı köylerde 92 üretici ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır

Bulgular:

Çalışmaya katılan üreticilerin ortalama 24,33 yıldır hayvancılık faaliyeti ile uğraştıkları, yıllık ortalama 161,42 TL paraziter hastalıklar için veteriner hekim ve ilaç masrafları yaptıkları, paraziter ilaç olarak en sık ivermectin ile oxfendazol türevi ilaçları kullandıkları saptanmıştır. Üreticilerin %78,3’ü hayvanlarının üzerinde bit, pire ve kene olduğunu ifade etmiş ancak %59.8’i “Bit, pire, kene ve uyuz bir parazit midir?” sorusuna doğru cevap verememiştir. Yapılan çalışmada ayrıca hypoderma enfestasyonu hakkında bilgisi olduğunu ifade eden üreticilerin sadece %14,3’ünün doğru zamanda ilaç uygulaması yaptığı belirlenmiştir.

Sonuç:

Sonuç olarak bölgedeki üreticilerin paraziter hastalıklar hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları ve bilinçsiz ilaç kullanımının yaygın olduğu kanısına varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 234-8)

Anahtar Kelimeler: Üretici, ektoparazit, bilgi, masraf, süt sığırcılık