Özgün Araştırma

Kars İli Devlet Hastanesinde Kistik Ekinokokkozisin Son Beş Yıldaki Durumu

10.5152/tpd.2015.3728

  • Neriman Mor
  • Tülay Diken Allahverdi
  • Turgut Anuk

Gönderim Tarihi: 16.07.2014 Kabul Tarihi: 18.11.2014 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):108-111

Amaç:

Bu çalışma, bölgemiz insanında kistik ekinokokkozisin (KE) yayılışı hakkında bir saptama yaparak hastalığın ülkemizdeki yayılışına ait bilgilere katkıda bulunmak ve bölgemiz için önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Kars İl’inde 2009-2013 yılları arasında Kars Devlet Hastanesi kayıtları retrospektif olarak gözden geçirilerek saptanan KE olguları yaş, cinsiyet ve organ tutulumu yönünden değerlendirilmiştir. Özellikler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir

Bulgular:

Elde edilen sonuçlara göre toplam 168 KE olgusu belirlenmiştir. Olguların 101’ini (%60,1) kadın, 67’sini (%39,9) erkek hastalar oluşturmuştur. Yaşa göre dağılımları 3 ve 79 yaş arasında belirlenmiş olup, olguların en sık %26,8 oranıyla 16-30 yaş, ikinci sıklıkta %25,6 oranıyla 31-45 yaş arasında olduğu tespit edilmiştir. KE en sık yerleştiği organlar akciğer (%49,4) ve karaciğer (%44,6) idi. Bunları karaciğer + akciğer olarak 10 hasta (%6,0) izledi.

Sonuç:

Kistik ekinokokkozisin Kars ilinde önemli bir halk sağlığı problemi olduğu görülmüştür. Bu hastalığa karşı geniş çaplı korunma ve kontrol programları uygulanması gerekmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 108-11)

Anahtar Kelimeler: : Kistik ekinokokkozis, retrospektif inceleme, Kars, Türkiye