Özgün Araştırma

Kars Bölgesinde Hidatik Kist Prevalansı

  • Ülkü KARAMAN
  • Özlem MİMAN
  • Murat KARA
  • Yunus GICIK
  • Özlem Makbule AYCAN
  • Metin ATAMBAY

Gönderim Tarihi: 03.05.2005 Kabul Tarihi: 25.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):238-240

Hidatik kistin, hayvancılıkla uğraşan toplumlarda daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde epidemiyolojik çalışmalar yapılmış olmasına rağmen hayvancılığın oldukça yaygın olduğu Kars ilinde bu konuda insanlarda yapılmış bir araştırmaya rastlanamamıştır. Çalışmada Kars ili merkezi ve köylerinde yaşayanlarda seroprevalans belirlemek amacı ile 511 serum toplanmış ve örnekler İndirekt Hemaglütinasyon Tekniği (IHAT) ve İndirekt İmmunofluoresans Tekniği (IFAT) ile çalışılmıştır. Çalışmada elde edilen %34,6 (177) sero-pozitiflik oranı, hidatik kistin bölgede önemli bir sağlık sorunu olabileceğini göstermiş olup daha kapsamlı çalışmalar yapılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, Kars