Özgün Araştırma

Kars Belediye Mezbahasında Kesilen Sığırlarda Kistik Echinococcosis’in Yaygınlığı, Mevsimsel Dağılımı ve Ekonomik Önemi

10.5152/tpd.2011.48

  • Pınar Demir
  • Neriman Mor

Gönderim Tarihi: 30.05.2011 Kabul Tarihi: 07.10.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):185-188

Amaç:

Kist hidatik hem dünya hem de ülkemiz için önemli bir zoonoz hastalıktır. Bu çalışma, Kars Belediye mezbahasının bildirdiği kayıtlar esas alınarak elde edilen 2010 yılı verileri doğrultusunda kistik ekinokokkozisin yaygınlığı, mevsimsel dağılımı ve ekonomik öneminin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak-Aralık 2010 ayları arasında Kars Belediyesi mezbahasında kesilen 3.846 sığıra ait kayıtlar incelenmiştir.

Bulgular:

Kars Belediyesi mezbahasında kesilen 3.846 sığırın 203’ünde (%5.3) kistik ekinokokkozis saptanmıştır. Yapılan çalışmada dişi hayvanlarda enfeksiyonun görülme oranının erkek hayvanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Enfeksiyon en çok ilkbahar aylarında (%37.4) daha sık gözlenirken, sonbahar aylarında daha az sıklıkla (%15.8) rastlandığı tespit edilmiştir. Kist hidatik nedeniyle 2010 yılında karaciğer imhasına bağlı olarak toplam 12.180 TL (7.708 $) ekonomik kaybın olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç:

Kars ilinde sığır kistik ekinokokkozis (CE) enfeksiyonlarının prevalansının, insan ve hayvan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturduğu ve önemli bir ekonomik kayba yol açtığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ekinokokkozis, ekonomik kayıp, sığır, Kars