Olgu Sunumu

Karaciğer Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli

10.5152/tpd.2012.58

  • Selma Usluca
  • Tonay İnceboz
  • Tarkan Unek
  • Ümit Aksoy

Gönderim Tarihi: 11.06.2012 Kabul Tarihi: 03.10.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):247-250

Isospora belli, immün yetmezlikli ve/ veya immun sistemi baskılanmış olgularda, karın ağrısı, ishal gibi gastrointestinal şikayetlerle başvuran hastalarda akla getirilmesi gereken fırsatçı bir protozoondur. Olgumuz; 2008 yılında Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu ve fibroz tanısıyla karaciğer transplantasyonu uygulanmış 35 yaşında erkek hastadır. Hasta parazitolojik inceleme için başvurduğundan bu yana immmunsupresif tedavi almaya devam etmektedir. Karın ağrısı, halsizlik, ishal yakınmaları nedeniyle dışkının mikrobiyolojik ve parazitolojik açıdan değerlendirilmesi istenmiştir. Hastanın yapılan dışkı incelemesinde gizli kan pozitif, bakteriyolojik inceleme negatif olarak saptanmıştır. Parazitolojik incelemede nativ-lugol, parakon dışkı konsantrasyon tüpü ile çöktürme yöntemi ve modifiye asit-fast boyama yöntemleri ile Isospora belli ookistleri görülmüştür. Hastaya 500 mg bid dozda 10 günlük 2x1 trimethoprim-sulfamethoxazole tedavisi uygulanmıştır. Tedavi sonrası dışkı incelemesinde I. belli ookistleri görülmemiş, ancak apatojen amip olan Entamoeba coli (E. coli) kistleri görülmüştür. Hastanın 4 ay sonra yine karın ağrısı, halsizlik, ishal yakınmaları nedeniyle parazitolojik incelemeler yapılmıştır. Dışkı örneği incelendiğinde I. belli ookistleri yeniden görülmüş ve tedavi önerilmiştir. Sonuç olarak; klinisyen hekimlerin, özellikle immün yetmezlikli ve/veya immun sistemi baskılanmış olgularda karın ağrısı ve ishal gibi gastrointestinal şikayetleri olan hastalarda parazitolojik inceleme yaptırmaları faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Isospora belli, transplantasyon sonrası infeksiyonlar, karaciğer transplantasyonu