Özgün Araştırma

Kanser Tanısı Almış Hastalarda Microsporidium Görülme Sıklığı

  • Ülkü KARAMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Nilgün DALDAL
  • Cemil ÇOLAK

Gönderim Tarihi: 25.12.2007 Kabul Tarihi: 05.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):109-112

Çalışmada kanser tanısı almış hastalarda Microsporidium görülme sıklığının belirlenmesi amaçlanmış olup yaş ortalaması 23,60±23.00 olan 320 hastadan alınan dışkı örnekleri nativ-lugol, sedimentasyon yöntemleriyle incelenmiş ve modifiye trichrome, trichrome, calcofluor boyaları ile de değerlendirilmiştir. Kanser tanısı almamış 320 hasta ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmada hasta grubunda %10,9 kontrol grubunda ise %5,6 oranında Microsporidium’a rastlanılmıştır. Kontrol ve hasta grubunun karşılaştırılmasında Microsporidium görülmesi bakımından hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Bağırsak parazitleri ile Microsporidium’un varlığı arasındaki ilişkinin araştırılmasında ise Microsporidium ile Blastocystis hominis arasında istatistiksel olarak önemli ilişki tespit edilmiştir (P<0.05). Hasta grubunda bağırsak parazitinin görülme oranı %17,8 kontrol grubunda ise %18,1 olarak bulunmuştur. Çalışmada kanserli hastalarda bağırsak parazitlerinin ve Microsporidium’un önemli rahatsızlıklara neden olabileceği ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca kanser hastalarının yaşam kalitesini yükseltmek ve tedavi esnasında hastanın paraziter enfeksiyonlardan korunması amacı ile düzenli aralıklarla dışkı bakısı ve parazitten korunma yolları ile ilgili bilgi verilmesi önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Microsporidium, kanser hastaları, Malatya