Özgün Araştırma

Kan Donörlerinde Sıtma Araştırılması ve Optimal Hızlı Sıtma Testinin Klasik Yöntemle Karşılaştırılması

  • Hakan TEMİZ
  • Kadri GÜL

Turkiye Parazitol Derg 2008;32(2):99-102

Sıtma; hastalıkla yapılan tüm mücadelelere rağmen ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi için problem oluşturmaktadır. Hastalığın bulaşması sivrisineklerle, kan ve kan ürünleri transfüzyonuyla, infekte kişilerden yapılan organ transplantasyonuyla ve kontamine enjektör kullanımıyla olmaktadır. İnfekte donörlerdeki parazit yükü az olduğundan kişilerde klinik semptomlar gözlenmeyebilir ve hastalık etkeni parazit donörlerde yıllarca canlı kalabilir. Bundan dolayı donör kanları bu açıdan iyice incelenmelidir. Bu çalışmanın amacı; bölgemizde endemik olan sıtma etkenlerinin transfüzyon aracılığıyla taşınıp taşınmadığını araştırmaktır. Bu amaçla 2006 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankasına başvuran 1850 donörün kanları hızlı test olan Optimal Rapid malaria test ve Giemsa boyama yöntemi ile incelendi. Her iki yöntem ile etken patojen tespit edilemedi. Sonuç olarak; kan bankalarında sıtma için kullanılan tarama testleri yararlı olmakla birlikte yeterli derecede duyarlı değildir. Endemik bölgelerde; donörlere ayrıntılı sorgulama formu ve fizik muayene uygulanması sıtma riski taşıyan donörlerin ayrımında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Hızlı sıtma testi, Kan Bankası