Özgün Araştırma

Kadınlarda Trichomonas vaginalis’in Çeşitli Sosyal Değişkenler Açısından Yaygınlığının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)

  • Ülkü KARAMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Süleyman YAZAR
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 28.07.2005 Kabul Tarihi: 24.11.2005 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):11-15

Monoksen bir parazit olan T. vaginalis’in kesin konağı insandır. Bulaşım, genellikle cinsel ilişki ile olduğundan, yaşam tarzının insidansı etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Çalışmada, 2000-2001 yılında Malatya ili ve çevresinde, vaginal akıntı şikayeti ile değişik sağlık kurumlarına başvuran 675 kadından alınan vaginal akıntı örneklerinde direkt mikroskobi, Giemsa boyama ve kültür yöntemleriyle (cycteine-peptone-liver-maltose (CPLM) besiyerinde) T. vaginalis araştırılmış ve 55 (% 8.1)’inde parazit saptanmıştır. Çalışmada ayrıca bir anket uygulanarak çeşitli sosyal değişkenlerle T. vaginalis görülmesi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ankete göre başvurulan sağlık kuruluşu, kullanılan tuvalet tipi, banyo yapma şekli ve sıklığı, akıntının şekli, rengi ve kokusu, ilaç kullanıp kullanmaması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve trichomoniosis hakkında bilgi düzeyi, eşinin ve kendisinin çalışıp çalışmaması, ev yaşam tarzı, medeni durum, eşinin öğrenim durumu, cinsel birleşme sıklığı, çocuk sahibi olup olmama, eşinin seyahat etme durumu ile T. vaginalis görülmesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuş, ankette sorulan diğer sorular ile parazit varlığı arasında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, Malatya