Özgün Araştırma

İshalli Hastalarda Bağırsak Amebiyazının Adezin Antijen Testi ve Direkt Mikroskopi ile İncelenmesi

10.5152/tpd.2014.3478

  • Dilara Yıldırım
  • Mürşit Hasbek
  • Naim Nur

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):155-158

Amaç:

Bu çalışmada ishal şikayeti ile hastanemize başvurmuş olan hastaların bir yıllık retrospektif incelemesinde, intestinal amebiyazis sıklığının araştırılması ve bu araştırmada kullanılan “direkt mikroskopik inceleme” ve “Entamoeba histolytica ya özgün Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) adezin antijen testi” yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Şubat 2012-Mart 2013 tarihleri arasında, Sivas Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına intestinal amebiyazis ön tanısıyla başvuran 259 ishalli hastanın dışkı örneği çalışmaya alınmıştır. Örnekler direkt mikroskobik inceleme ve Entamoeba histolytica adezin antijen testi (E. histolytica II, Techlab, Blacksburg, ABD) ile değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Laboratuvarımıza bir yıllık sürede amebiyaz ön tanısıyla başvuran hastalarda yaş ortalaması 40,12±19, E. histolytica adezin antijen testi pozitiflik oranı %25,1 (n=65) olarak tespit edimiştir. ELISA adezin antijen testi pozitif %24,6 (n=16) hastada mikroskopik incelemede; trofozoit, kist, bol lökosit ve eritrosit görülürken, %3,1 (n=6) hastada ELISA adezin antijen testi negatif olarak belirlenmiş, cinsiyetler arasında hastalık açısından fark görülmezken (p>0,05), mevsimler arasında fark tespit edilmiştir (p<0,05).

Sonuç:

Direkt mikroskobik inceleme E. histolytica / E. dispar ayrıcı tanısında ve Entamoeba kist ve/veya trofozoit yapılarının başta lökositler olmak üzere diğer hücresel elemanlardan ayrımında yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca patojenik E. histolytica ile patojen olmayan E. dispar’ın ayrımının yapılabilmesi E. histolytica monoklonal ELISA adezin antijen testinin yapılmasının yararlı olduğu kanısına varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 155-8)

Anahtar Kelimeler: Entamoeba histolytica, ELISA adezin antijen testi, direkt mikroskopi