Olgu Sunumu

İrritatif Semptomlarla Prezente Olan Seronegatif Alışılmamış Retroperitoneal Hidatid Kist

  • Mehmet Remzi ERDEM
  • Alpaslan AKBAŞ
  • Fikret Fatih ÖNOL
  • Yılören TANIDIR
  • Şinasi Yavuz ÖNOL

Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):82-84

Kist hidatik vücuttaki tüm yapıları tutabilen bir hastalıktır. Bu nedenle bir çok farklı patolojiyi taklit edebilir. Şüpheli vakalarda kist hidatid tanısını koyarken yararlandığımız en iyi araç serolojik analizlerdir. Ancak serolojik incelemelerin sensitivitesi ve spesifitesi sınırlıdır ve tanılarımızda bizi yanlış yönlendirebilir. Bu parazitik enfeksiyonun en sık tutulum gösterdiği organ akciğer olmasına rağmen beyin, kas, böbrek, kemik, kalp, pankreas ve nadiren retroperitoneal tutulumunda bulunduğu bildirilmiştir. Bu makalede retroperitoneal lokalizasyonda bulunan büyük bir ekinokokal kistin nadir bir prezentasyonu olarak alt üriner sistem semptomları ile başvurusu bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İrritatif işeme semptomları, retroperitoneal kist hidatid, sero-negatiflik