Özgün Araştırma

İran’ın Kazvin Şehrihdeki Yemekhane Personellerinde Parazitik Bağırsak Enfeksiyonlarının Prevelansı

10.4274/tpd.galenos.2019.6278

  • Mojtaba Shahnazi
  • Mahboobeh Sadeghi
  • Mehrzad Saraei
  • Mahmood Alipour
  • Elham Hajialilo

Gönderim Tarihi: 15.01.2019 Kabul Tarihi: 24.02.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):16-20 PMID: 30938126

Amaç:

Bir toplumda parazit enfeksiyonlarının ortaya çıkması ve yayılmasında yemekhane personelleri önemli bir rol oynar. Bu çalışmada, İran’ın Kazvin şehrindeki yemekhane personellerinde, parazitik bağırsak enfeksiyonlarının prevalansı araştırılmıştır.

Yöntemler:

İran’ın Kazvin şehrindeki yemekhane personellerinden toplam 1530 dışkı örneği toplanmıştır. Parazitleri tespit etmek için;doğrudan dışkı incelemesi ve formalin-etil asetat konsantrasyonu metodunu takiben Trichrome boyama yapılmıştır.

Bulgular:

Örneklerin 82 tanesinde bağırsak paraziti tespit edilmiştir ve yemekhane personellerinde bağırsak paraziti prevalansı %5,4 olarak hesaplanmıştır. Tespit edilen protozoa parazitleri şunlardır: Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Entamoeba coli ve Endolimax nana. Örneklerde en sık saptanan protozoa paraziti Blastocystis hominis (%2,9) iken, en az saptanan Endolimax nana (%0,3) olmuştur. Örneklerin hiçbirinde helmint enfeksiyonuna rastlanmamıştır. Yemekhane personellerinde bağırsak paraziti prevalansı; cinsiyet, yaş, meslek ve eğitim düzeyine göre değişmezken, intestinal semptomların prevalansı enfekte yemekhane personellerinde daha yüksek saptandı (p<0,05).

Sonuç:

İntestinal parazitlerin insidansı azalsa da protozoa enfeksiyonları halen önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu yüzden, yemekhane çalışanlarının düzenli ve devamlı olarak bölgesel sağlık otoriteleri tarafından izlemi ve eğitilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yemekhane personeli, bağırsak parazitleri, İran, dışkı örneği, trichrome boyama

Tam Metin (İngilizce)