Özgün Araştırma

İran’da Geviş Getiren Hayvanlarda Fasciola Izolatlarının Morfometrik ve Moleküler Çalışması

10.5152/tpd.2017.5214

  • Elham Akhlaghi
  • Mohammad Ali Mohammadi
  • Naser Ziaali
  • Mohammad Reza Baneshi
  • Saeid Nasibi
  • Hossein Kamyabi
  • Sima Rostami
  • Majid Fasihi Harandi

Gönderim Tarihi: 05.02.2017 Kabul Tarihi: 05.10.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):192-197

Amaç:

Bu çalışmanın amacı İran’daki geviş getiren hayvanlarda Fasciola izolatlarının morfometrik ve moleküler karakterizasyonunu yapmaktır.

Yöntemler:

Doğal olarak enfekte olan 54 koyun ve sığırın karaciğerinden parazitler alındı. Her canlı parazitin vücut uzunluğunun genişliğine oranı (L/W) dijital kaliper ile ölçüldü. İki türü ayırt etmek için L/W güvenilirliğini bulmak için alıcı işletim karakteristik (ROC) eğrisi kullanıldı. Polimeraz zincir reaksiyon (PZR) dizilimi ribozomal iç transkripsiyonu aralayıcı (ITS) ve mitokondriyal Sitokrom c oksidaz altbirimi 1 (cox1) genlerinde yapıldı. Daha sonra dizilimler analiz edildi ve filogenetik ilişkiler araştırıldı.

Bulgular:

Elli dört izolattan 48’inin (%88,9) F. hepatica ve 4’ünün (%7,4) F. gigantica olduğu belirlendi. On sığırdan 4’ü F. gigantica ile enfekte olurken, tüm koyun izolatları F. hepatica olarak bulundu. Morfometrik çalışmada, Fasciola izolatlarında 1,2/6,5 olarak tespit edilen L/W oranı, F. gigantica izolatlarından anlamlı ölçüde daha yüksekti. ROC eğrisi analizine göre, 3,55 L/W değeri iki türü ayırt etmek için kritik değer olarak kabul edildi.

Sonuç:

Mevcut çalışmanın bulguları güneydoğu İran’da her iki Fasciola türünün varlığını göstermektedir. Filogenetik analiz F. hepatica ve F. gigantica’yi gösteren iki farklı türü ortaya koymuştur. Bu çalışmadaki iki izolat Fasciola sp. olarak tanımlandı. ITS fragmentleri F. gigantica ile aynı iken, bu izolatların mitokondriyal DNA’ları F. hepatica’ya benzerdi

Anahtar Kelimeler: Fasciola, Morfometri, İran, cox1, ITS