Özgün Araştırma

İntestinal Parazitlerin Eşlik Ettiği Bir Gastroenterit Salgını

  • Sema TUNCAY
  • Songül DELİBAŞ
  • Tonay İNCEBOZ
  • Leyla ÖVER
  • Ahmet Murat ORAL
  • Çiler AKISÜ
  • Ümit AKSOY

Gönderim Tarihi: 17.12.2007 Kabul Tarihi: 23.03.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):249-252

İntestinal protozoanlar, su kaynaklı salgınların en önemli nedenlerinden birisidir. İzmir’in bir köyünde çıkan gastroenterit salgını sırasında, bu bölgede oturan ve şebeke suyu kullanan 196 kişiden gaita örneği toplandı. Hastaların cinsiyet, yaş, gastrointestinal semptomlar, tuvaletin evin içinde olup olmadığı, hijyen alışkanlıkları ve diğer aile fertlerinde benzer semptomlarla ilgili bir anket formu doldurması istendi. Gastrointestinal bulguları olan hastalarda (%74,5), ishal %69,5 oranında, kanlı ve mukuslu dışkı ise %20,4 oranında gözlendi. Dışkı örnekleri direkt bakı ve trichrom boyası ile boyanarak incelendi ve Robinson besiyerine ekim yapıldı. Örneklerin 11’inde (%5,6) patojen parazitler saptandı: 7 Giardia intestinalis,1 Hymenolepis nana,ve 4 Blastocystis hominis. Entamoeba histolytica/dispar 8 hastanın kültüründe saptandı. Bu hastaların üçünde, trikrom boyada E. histolytica/E.dispar görülmesine karşın kültür öncesinde yapılan direkt bakıda E. histolytica/E.dispar saptanamadı. Yaş grupları göz önüne alındığında, amip prevalansı 15-44 yaş grubunda, 0-14 yaş grubuna göre anlamlı olarak yüksekti. Patojen parazitlerin prevalansı, tuvaleti evin dışında olanlarda yüksekti. Salgının temel kaynağının içme suyu olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, salgın