Olgu Sunumu

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Zemininde Gelişen Pneumocystis jirovecii Pnömonisi

10.5152/tpd.2015.3476

  • Soykan Özkoç
  • Aylin Özgen Alpaydın
  • Songül Bayram Delibaş
  • Ceren Ergüden
  • Atilla Akkoçlu

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):66-69

Pneumocystis jirovecii (P. jirovecii)‘nin neden olduğu Pneumocystis pnömonisi (PCP) immun sistemin baskılandığı durumlarda ortaya çıkan fırsatçı bir akciğer enfeksiyonudur. Burada solunum sıkıntısı ile hastanemize başvuran ve bronkoalveolar lavaj (BAL) sıvısı örneklerinde P. jirovecii ve Aspergillus fumigatus saptanan 49 yaşında bayan hasta sunulmuştur. İnterstisyel akciğer hastalığı nedeniyle kortikosteroid kullanan ve aynı zamanda diyabet hastası olan bu olgu immunsupresyon zemininde gelişen koinfeksiyonu tanımlaması açısından önemlidir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 66-9)

Anahtar Kelimeler: Pneumocystis, pnömoni, interstisiyal akciğer hastalığı