Olgu Sunumu

İmmünoterapi Sonrasında Lophomonas blattarum ile İlişkili Bronkopulmoner Enfeksiyon: Bir Olgu Sunumu ve Trofozoitin Akıllı Telefon Kamerası ile Çekilmiş Videosu

10.4274/tpd.galenos.2018.6031

  • Orçun Zorbozan
  • Ahmet Uysal
  • Feza Bacakoğlu
  • Nevin Turgay
  • Seray Töz

Gönderim Tarihi: 21.05.2018 Kabul Tarihi: 03.12.2018 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):44-46 PMID: 30938137

Bronkopulmoner protozoon enfeksiyonlarının sıklığı son yıllarda immün yetmezlikli hastaların sayısındaki artışa bağlı olarak artmıştır. Bunlardan biri de termitlerin ve çeşitli hamam böceği türlerinin çoklu kamçılı protozoon paraziti olan Lophomonas blattarum’dur. Bronkopulmoner enfeksiyonlarda yaygın olarak kullanılan ilaç rejimleri L. blattarum’a karşı etkili değildir. Bu nedenle tedavi başarısında L. blattarum enfeksiyonunun hızlı ve doğru tanısı büyük öneme sahiptir. Lophomonas blattarum enfeksiyonunun laboratuvar tanısı karakteristik trofozoitin çeşitli örneklerde gözlenmesine dayanır. Yalancı pozitiflikten kaçınmak için protozoonun silli solunum epitelinden ayırt edilmesi büyük öneme sahiptir. Sunulan olgu nivolumab immünoterapisinden hemen sonra gelişen bir akut respiratuvar distress sendromu olgusudur. Hastanın bronkoalveolar lavaj sıvısı ışık mikroskobunda incelenerek L. blattarum’un morfolojik özellikleri ortaya konmuştur. Ek olarak, hastanın trofozoitinin akıllı telefon kamerası ile elde edilmiş video URL’si (https://youtu.be/EQIAsFl6AJY) olgu sunumuna eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamçılı protozoon, immünoterapi, akıllı telefon videosu

Tam Metin (İngilizce)