Özgün Araştırma

Marrubium vulgare (karaderme) Yapraklarının Sulu ve Etanolik Ekstraktlarının Sığır Sindirim Strongilozuna Karşı in-vitro Antelmintik Etkileri

10.5152/tpd.2018.5972

  • Lotfi Moussouni
  • Mokhtar Benhanifia
  • Abdelhanine Ayad

Gönderim Tarihi: 03.04.2018 Kabul Tarihi: 05.06.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):262-267

Amaç:

Bu çalışmanın amacı Cezayir’de yetişen Marrubium vulgare yapraklarının, doğal yollarla enfekte olmuş sığırlarda sindirim strongilozuna karşı in vitro antelmintik etkisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Ekstraktların antelmintik aktiviteleri yumurtadan çıkma testi (egg hatch assay) ve larva mortalite testi (larval mortality assay) kullanılarak değerlendirildi. M. vulgare yaprak tozları maserasyon ile ekstrakte edildi. 0.78, 1.55, 3.1, 6.2, 12.5, 25 ve 50 mg/mL ölçülerinde etanolik (EE) ve sulu ekstraktlar (AE) test edildi. Sırasıyla 20 mg/mL ve 3% konsantrasyonlarında albendazol and dimetil sülfoksit, pozitif ve negatif kontroller olarak kullanıldılar.

Bulgular:

M. vulgare yapraklarının ortalama embriyonlaşma oranı AE ve EE’de maksimum idi (sırasıyla %48,4±3,47 ve %54,2±2,87). M. vulgare ekstraktlarının yapraklarının 50 mg/mL ile yüksek etki gösterdiği gözlenmiştir, ancak her iki ekstrakta da, 0,78 mg/mL’ye maruz bırakılan kültürlerde en düşük parazit yumurta kuluçka randımanı gözlenmiştir. M. vulgare’den elde edilen AE ve EE’nin larva mortalite oranları, 24 saatte 50 mg/mL’deki ekstraktlar için sırasıyla %45,8±1,99 ve %51±2,53 olarak gözlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmanın bulguları, M. vulgare yapraklarının AE ve EE’sinin, in vitro olarak sığır strongil parazitlerinin yumurtaları ve larvaları üzerinde potansiyel bir antelmintik etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Marrubium vulgare, antelmintik etkiler, sığır, in vitro