Özgün Araştırma

İlköğretim Çağı Çocuklarında Enterobius vermicularis (L.1758) Yaygınlığı ve Çeşitli Semptomlar ile İlişkisinin Araştırılması

10.5152/tpd.2015.3781

  • Serkan Yazgan
  • Ülfet Çetinkaya
  • İzzet Şahin

Gönderim Tarihi: 14.08.2014 Kabul Tarihi: 19.01.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(2):98-102

Amaç:

Bu çalışmada, Kayseri merkezde bulunan dört farklı ilköğretim okulunda selofan-bant tekniği kullanılarak Enterobius vermicularis (E. vermicularis) yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla 209 (%47,7)’u erkek, 229 (%52,2)’u kız toplam 438 öğrenciden selofan-bant örneği alınmıştır. Çalışmada; okul, cinsiyet, konut yapısı, banyo, su kaynağı, velilerin aylık geliri, evdeki oda sayısı, kişi sayısı gibi parametreler ve anal kaşıntı, burun kaşıntısı, vücutta alerji, sinirlilik, baş ağrısı ve baş dönmesi, gece korkuları, gece diş gıcırdatması, karın ağrısı, ishal, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi semptomlar ile E. vermicularis görülmesi arasında ilişki araştırılmıştır.

Bulgular:

İncelenen örneklerden 44 (%10,4)’ünde parazit saptanmıştır. Sosyo-ekonomik özellikleri dikkate alınınca okul ile parazit görülmesi arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanırken; konut yapısı, evdeki oda sayısı, gece diş gıcırdatması, karın ağrısı, anne-baba öğrenim düzeyi ile parazit görülmesi arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur.

Sonuç:

Okullarda, özelliklede gelir düzeyi düşük olanlarda, belirli aralıklarla taramalar yapılması ve paraziter enfeksiyonlu çocukların tedavi edilerek korunma kontrol yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 98-102)

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, ilköğretim okulu, Kayseri