Özgün Araştırma

İlkokul Öğrencilerinde Enterobius vermicularis Varlığı ve Etkileyen Etmenler

  • Hatice GİRAY
  • Pembe KESKİNOĞLU

Gönderim Tarihi: 15.08.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):99-102

İlkokul çocuklarında Enterobius vermicularis varlığını etkileyen etmenleri belirlemektir. Kesitsel-analitik çalışma yapılmıştır. Bağımlı değişken, parazit varlığı, bağımsız değişkenler, çocuğun, ailenin, evin, tuvalet ve içme suyunun özellikleridir. Selofan bant yöntemiyle sabah dışkılamadan örnek alınmış, aynı gün mikroskopla değerlendirilmiştir. Veri çözümlemesinde, Ki-kare ve lojistik regresyon analizi uygulanmış, p< 0.05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. İzmir İli Işıkkent Sağlık Ocağı Bölgesi’ndeki Işıkkent ve Sait Güzelcan İlköğretim Okullarında anasınıfı, 1, 2, 3, 4, 5. sınıfta okuyan 529 öğrenciden 477’sine (%90,2) ulaşılmıştır. Çocukların yaş ortalaması 8.6±2.0, evde yaşayan ortalama birey sayısı 5.4±2.0, ortalama çocuk sayısı 3.2±1.9’dir. Evlerin 290’ı (%60,8) müstakil, su kaynağı 404 (%84,7) evde şehir suyudur. Tuvaletlerin 337’si (%70,6) ev içindedir. Çocukların 209’unda (%43,8) Enterobius vermicularis saptanmıştır. Lojistik regresyon sonucunda parazit görülme sıklığı, Sait Güzelcan Okulundaki çocuklarda 3.05 kat, evde yaşayan kişi sayısı altı ve üzerinde ise 2.05 kat, kanalizasyonu olmayan evlerde yaşayan çocuklarda 2.02 kat anlamlı olarak fazladır. Ailede parazit öykü varlığı riski anlamlı olarak azaltmaktadır. Enterobius vermicularis sıklığı yüksektir ve gecekondu bölgesindeki okulda olma, kalabalık yaşam ve evin kanalizasyona bağlı olmaması gibi beklenen değişkenlerin sıklığı arttırdığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul çocukları, Enterobius vermicularis, risk etmenleri