Özgün Araştırma

İlkokul Çocuklarının Sosyo-Demografik Özelliklerinin ve Hijyen Alışkanlıklarının Enterobius vermicularis’in Görülme Sıklığı Üzerine Etkileri

  • Sıttıka AKKUŞ
  • Dilek DAYANIR CİNGİL

Gönderim Tarihi: 01.09.2004 Kabul Tarihi: 28.01.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(1):39-42

Ülkemizde çocuklarda paraziter hastalıklar ve özellikle Enterobius vermicularis çok yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Bağırsak parazitlerinin insidansı ve prevelansında “eğitim düzeyi, beslenme, gelenek ve görenekler, sosyo-ekonomik ve medikososyal ve yaşam standartları, iklim ve alt yapı koşulları” önemli rol oynamaktadır. Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışmanın amacı, ilkokul çocuklarında sosyo-demografik özelliklerinin ve hijyen alışkanlıklarının Enterobius vermicularis görülmesine etkilerini incelemektir. Araştırmanın evrenini Karaman ili sınırları içerisinde bulunan sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan çocukların öğrenim gördüğü bir devlet ilköğretim okulunun öğrencileri oluşturmuştur. 15 şubenin olduğu okulda tabakalı örnekleme yöntemi ile her sınıf düzeyini temsil eden toplam 5 şubenin öğrencileri örnekleme alınmıştır. Nisan 2002-Haziran 2002 tarihleri arasında örnekleme alınan öğrencilere çalışma amacına uygun bir anket formu ve selofan bandlı lam yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin, %45,9’i erkek, %54,1’u kızdır. Öğrencilerin ailelerinin %70,6’sının geliri asgari ücret ve altında, %19,7’sinin geliri orta düzeydedir. Öğrencilerin %76,2’sinde Enterobius vermicularis saptanmıştır. Bu çalışma ilkokul çocuklarında bağırsak Enterobius vermicularis’in hala önemli bir sorun olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Enterobius vermicularis, prevalans, hijyen, sosyo-demografik özellikler