Özgün Araştırma

Çiğ Köftenin Yaygın Tüketildiği Şanlıurfa İlinde Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansı

  • Fikret TEKAY
  • Erdal ÖZBEK

Gönderim Tarihi: 23.12.2006 Kabul Tarihi: 24.05.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):176-179

İnsan dahil bütün memelileri ve bütün kuşları enfekte edebilen Toxoplasma gondii dünyada yaygın olarak bulunan zorunlu hücre içi parazitidir. Prevalansı yaşam tarzına, yiyecek alışkanlığına, evde kedi besleme durumuna ve coğrafik konuma bağlı olarak farklılık gösterir. Bu çalışma çiğ köfte ile özdeşleşen Şanlıurfa’da Toxoplasma gondii seropozitifliğini saptamak amacı ile yapılmıştır. 1 Ocak - 30 Haziran 2006 tarihleri arasında Toxoplasma gondii IgM ve IgG istemi ile laboratuarımıza gönderilen kan örnekleri sonuçları retrospektif olarak incelendi. Tümü kadın olan hastalardan alınan 2.586 kan örneği “chemiluminescence immunoassay” yöntemi ile çalışıldı. Toxoplasma IgM pozitifliği %3,0 (78/2.586) Toxoplasma IgG pozitifliği %69,5 (1.798/2.586) olarak saptandı. Total anti-Toxoplasma pozitifliği %69,6 (1.801/2.586) ve total anti-Toxoplasma negatifliği %30,4 (785/2.586) olarak tespit edildi. Türkiye’de yüksek seropozitiflik oranları daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinden bildirilmiş olup çalışmamızda saptadığımız %69,6 oranı şimdiye kadar bildirilen en yüksek oran gibi gözükmektedir. Çiğ köfte ilimiz başta olmak üzere bölgemizde severek tüketilen bir yiyecektir ve yapımında kullanılan çiğ et Toxoplasma gondii doku kisti açısından büyük bir risk taşır. Yüksek seropozitiflik oranından bunun sorumlu olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çiğ köfte, Şanlıurfa, Kadınlar, Toxoplasma gondii, Seroprevalans