Özgün Araştırma

HIV ile Enfekte Olguların Bağırsak Protozoonları Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi

10.5152/tpd.2018.5835

  • Orçun Zorbozan
  • Günel Quliyeva
  • Varol Tunalı
  • Ahmet Özbilgin
  • Nevin Turgay
  • Ayşe Deniz Gökengin

Gönderim Tarihi: 22.12.2017 Kabul Tarihi: 18.06.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(3):187-190

Amaç:

Bağışık yetmezliklilerde intestinal parazitik enfeksiyonlar sıktır. Gelişmekte olan ülkelerde HIV (insan immünyetmezlik virüsü) pozitif olgularda parazitik enfeksiyonlara bağlı ishal sıklığı %90’ın üzerindedir. Bu çalışmada HIV pozitifliği nedeni ile takip edilen ve gastrointestinal yakınmaları olan hastalarda bağırsak protozoonlarının varlığının retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Çalışmaya 14 kadın (%21,5), 51 erkek (%78,5) olmak üzere toplam 65 HIV pozitif hastanın dışkı örneği dahil edildi. Hastalara ait laboratuvar sonuçları laboratuvar bilgi sistemi kullanılarak retrospektif olarak taranırken, klinik veriler hasta dosyalarından elde edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, dışkı incelemelerinde saptanan parazitler, CD4 sayısı, HIV-RNA düzeyi ve antiretroviral tedavi bilgileri kaydedildi.

Bulgular:

Dışkı örneklerinden 14’ünde (%21,5) Cryptosporidium spp., 2’sinde (%3,1) Cyclospora spp., 7’sinde (%10,8) Blastocystis spp., 1 örnekte ise Cryptosporidium spp.+ Blastocystis spp. (%1,5) tespit edildi. Dışkısında parazite rastlanan hastalarda antiretroviral tedavinin ortanca süresi 3 ay, dışkısında parazite rastlanmayan hastalarda 12 ay olarak hesaplandı. Dışkısında parazite rastlanmayan hastalarda antiretroviral tedavi süresi anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,002). Dışkıda parazit saptanması ile CD4+ T hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyleri arasında anlamlı korelasyon saptanmadı.

Sonuç:

Bu çalışmanın bulgularına göre, HIV ile enfekte hastalarda antiretroviral tedavinin hastanın bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinin intestinal paraziter enfeksiyon riskini azalttığı ve korunma açısından bu tedavinin önemli rol oynayabileceği sonucuna varılmıştır.