Özgün Araştırma

HIV/AIDS Hastalarında Toxoplasma gondii IgG Seroprevalansı

10.5152/tpd.2018.5706

  • Sevtap Şenoğlu
  • Zuhal Yeşilbağ
  • Özlem Altuntaş Aydın
  • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
  • Kadriye Kart Yaşar

Gönderim Tarihi: 06.11.2017 Kabul Tarihi: 23.03.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(3):175-179

Amaç:

HIV/AIDS hastalarında toksoplazmoz sık görülebilen fırsatçı infeksiyonlardandır ve yaşamı tehdit eden ensefalit, pnömoni gibi tablolara neden olabilir.

Yöntemler:

Anti-HIV pozitifliği ile Ocak 2006-Ağustos 2017 yılları arasında polikliniğimize başvuran, Western Blot testi ile HIV enfeksiyonu doğrulanan hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Hastaların demografik verileri, CD4+ T lenfosit sayıları, T. gondii IgG ve T. gondii IgM değerleri retrospektif olarak hasta dosyalarından elde edilmiştir.

Bulgular:

Hastalarımızın hiçbirinde T. gondii IgM tespit edilmezken 267’sinde (%43,5) T. gondii IgG antikoru pozitif saptanmıştır. T. gondii IgG pozitiflik oranı bulaşın homoseksüel temas olduğu düşünülen MSM (men who have sex with men) hastalarda %37,6, heteroseksüel hastalarda %48,4 olarak saptanmıştır. MSM hastalarımızın %42,6’sı, heteroseksüellerin %21’i üniversite mezunudur. Bu yüksek eğitimli olgulardan MSM olanların sadece %33,6’sında T. gondii IgG pozitif iken, heteroseksüel olanlarda bu oran %42,3’dür.

Sonuç:

Çalışmamızda özellikle eğitimli, MSM hastalarda yüksek seronegatiflik dikkat çekicidir. Bu durum; seronegatif hastalara primer enfeksiyondan korunma önlemlerinin mutlaka vurgulanmasının önemini ve hemen daima latent enfeksiyonun reaktivasyonu sonucu gelişip mortal seyredebilen ensefalit tablosu nedeniyle uygun hastalara profilaksi başlanmasının, tanı esnasında T. gondii seropozitifliğinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: HIV/AIDS, Toxoplasma gondii, seropozitiflik