Özgün Araştırma

HIV/AIDS Hastalarında Düşük ve Yüksek CD4 Sayısına Bağlı Toxoplasma gondii Seroprevalans Oranlarındaki Farklılık

10.4274/tpd.galenos.2019.6457

  • Ercan Yenilmez
  • Rıza Aytaç Çetinkaya

Gönderim Tarihi: 04.06.2019 Kabul Tarihi: 11.09.2019 Turkiye Parazitol Derg 2019;43(1):1-7

Amaç:

İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü (HIV)/Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu (AIDS) hastalarında semptomatik toxoplazmoz, hemen hemen her zaman kronik enfeksiyonun yeniden aktivasyonu sonucu meydana gelmektedir. Bu hastalarda Toxoplazma serolojisinin taranmasının ana hastalığın takibindeki önemi büyüktür. Bu meta-analizde, HIV-pozitif popülasyondaki Toxoplasma gondii seroprevalans oranlarının düşük (CD4 <200 hücre/mm3) ve yüksek (CD4 ≥200 hücre/mm3) CD4 sayılarına sahip hastalarda farklılık gösterip göstermediğini araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Bu meta-analiz, PubMed, Google Akademik, Embase, Science Direct ve Web of Science veri tabanlarında son 20 yılda yayınlanmış olan İngilizce çalışmaları araştırmak suretiyle hazırlandı. Literatür taramasında “AIDS”, “HIV”, “Toxoplasma”, “Toxoplasmosis”, “Toxoplasma gondii”, “seroprevalence”, “prevalence” ve “immünoglobulin G” anahtar kelimeleri kullanıldı.

Bulgular:

İki bin yedi yüz doksan ikisi birinci grupta (CD4 sayısı ≥200 hücre/mm3) ve 1190’ı ikinci grupta (CD4 sayısı <200 hücre/mm3) olmak üzere toplamda 3982 seropozitif T. gondii örneğini içeren toplam 16 çalışma meta-analize dahil edildi. T. gondii seroprevalansı, CD4 sayısı ≥200 hücre/mm3 olan HIV pozitif hastalarda %40,03 iken CD4 sayısı <200 hücre/mm3 olan grupta %43,5 idi. Meta-analize dahil edilen çalışmalardaki seroprevalans oranları her iki grupta da değişkenlik (heterojenite) göstermekteydi ve çalışmalar arasındaki heterojenite grup 1’de daha yüksekti [Grup 1; Cochran Q= 994,16, özgürlük derecesi (DF)=15, I²=%98,49, p<0,0001 ve grup 2; Cochran Q=368,50, DF=15, I²=%95,93, p<0,0001].

Sonuç:

CD4 sayısı düşük HIV/AIDS hastalarında halihazırda bilinen immünolojik olarak artmış riskin yanı sıra epidemiyolojik olarak da toxoplazmozis riskinin daha yüksek olduğu sonucuna vardık. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız, AIDS/HIV hastalarında T. gondii’nin seroprevalansını, CD4 sayısına göre oluşturulan alt gruplardaki seroprevalans oranlarını karşılaştırmak suretiyle değerlendiren ilk meta-analizdir.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroprevalans HIV, CD4, meta-analiz

Tam Metin (İngilizce)