Özgün Araştırma

Hematolojik Maligniteli Hastalarda Anti-Toxoplasma Antikorlarının Araştırılması

  • Ergün GÜLEŞÇİ
  • Müşerref TATMAN OTKUN

Gönderim Tarihi: 21.12.2004 Kabul Tarihi: 11.03.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(2):85-88

Bu çalışmada lösemi ve lenfomalı 40’ar kişilik hasta ve kontrol grubunda IFA ve ELISA testi ile anti-Toxoplasma IgG ve IgM araştırıldı. Hastalarda İFA ve ELISA ile IgG seropozitiflikleri sırasıyla %67,5 ve %60, kontrol grubunda ise %60, %62,5 bulundu (hepsi için p>0,05). Her iki yöntemin uyumu yüksekti (kappa=%89). Her iki grupta da IgM pozitifliği saptanmadı. Hasta grubunda IgG pozitifliği bulunan 27 kişide reaktivasyon riski, IgG negatif bulunan 13 kişide ciddi seyirli olabilecek akut toxoplazmosis gelişme riski bulunmaktadır. Lösemi ve lenfomalı hastalarda tanı konulduğunda anti-toxoplasma antikorlarının araştırılması ve özellikle santral sinir sistemine ait patolojik bulguların varlığında direkt tanı yöntemlerine başvurulması uygundur.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Hematolojik malignite, IFAT, ELISA