Özgün Araştırma

Göz Kapaklarından ve Konjunktivadan Alınan Sürüntü Örneklerinde Acanthamoeba ve Diğer Serbest Yaşayan Amiplerin Araştırılması

10.5152/tpd.2015.4119

  • Önder Yünlü
  • Semra Özçelik
  • Mustafa Kemal Arıcı

Gönderim Tarihi: 14.01.2015 Kabul Tarihi: 23.06.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):194-199

Amaç:

Çalışmada, çeşitli yakınmaları nedeniyle Göz Hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların alt göz kapakları ve konjunktivadan alınan sürüntü örneklerinde Acanthamoeba ve diğer serbest yaşayan amip türlerinin prevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğine çeşitli nedenlerle başvuran 500 hastadan elde edilen alt göz kapağı ve konjunktiva sürüntü örnekleri incelenmiştir. Steril eküvyonlar kullanılarak elde edilen hasta örnekleri, içinde serum fizyolojik bulunan ve steril, ağzı kapaklı tüplerde laboratuvara taşınmıştır. Daha sonra oda sıcaklığında bir gün bekletilen örnekler, üzerine Escherichia coli ekilmiş Besleyici Değeri Olmayan Agar içeren plaklara inoküle edilerek 300 C’de inkübe edilmiştir. Üreme saptanan iki plaktaki amipler morfotiplendirme kriterlerine göre tanımlanmıştır.

Bulgular:

Çalışmada, 500 kişiden alınan sürüntü örneğinin birinde Acanthamoeba spp. (%0,2), birinde ise Hartmannella spp. (%0,2) üremiştir. Ancak bu hastalarda belirgin bir yakınma saptanmamıştır.

Sonuç:

Serbest yaşayan amipler hem kendileri hem de içlerinde taşıdıkları bakteri ve virüsler nedeniyle potansiyel patojendirler. Son yıllarda Acanthamoeba keratitinin hızla yayılması bu canlıların gözle temasta olduğunu ortaya çıkarmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 194-9)

Anahtar Kelimeler: Acanthamoeba, Hartmannella, Konjunktiva