Özgün Araştırma

Giardiosisli Hastalarda Serum Çinko (Zn) Düzeyleri

  • Çağatay TAŞKAPAN
  • Metin ATAMBAY
  • Özlem M AYCAN
  • Fatma ÖZYALIN
  • Saim YOLOĞLU
  • Özlem MİMAN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 23.02.2006 Kabul Tarihi: 14.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):14-16

Giardiosisde ortaya çıkan emilim eksikliği nedeni ile eser elementlerin düzeylerinde düşme beklenmektedir. Bu çalışmada giardiosisde serum çinko düzeyinin kontrol grubu ile karşılaştırılarak değişikliğin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya dışkı mikroskobisinde Giardia intestinalis saptanan 30 kişi ile hiçbir paraziter enfeksiyonu ve diğer hastalıkları bulunmayan 31 kişiden oluşturulan toplam 61 kişi dahil edilmiştir. İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testine göre G. intestinalis saptanan olgularda serum çinko düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir düşüş görülmüştür (p<0,0001). Sonuç olarak, serum çinko düzeylerinin azaldığı olgularda paraziter hastalıkların da göz önünde bulundurulması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Giardiosis, çinko