Özgün Araştırma

Giardia Enfeksiyonu olan Hastalarda IL-2, IL-4 ve IL-10 Rolü

  • Mehmet Refik BAYRAKTAR
  • Nihayet MEHMET
  • Rıza DURMAZ

Gönderim Tarihi: 23.02.2005 Kabul Tarihi: 20.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):160-162

Giardia enfeksiyonu bulunan 86 hasta (40 erkek, 46 kadın) ile 30 kişilik (12 erkek, 18 kadın) sağlıklı kontrol grubundan toplanan 116 serum örneğinde, serum sitokin seviyeleri çalışıldı. IL-2, IL-4 ve IL-10 seviyeleri ELISA yöntemiyle ölçüldü. IL-2 en Fazla artan sitokin olarak bulundu. (%46,5), bunu %2,3 artışla IL-4 takip etti, IL-10 seviyesinde artış gözlenmedi. IL-2 seviyesindeki artış oranı, istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Bu verilerle, G. lamblia ile infekte kişilerde Th1 immun cevabın baskın göründüğü sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Giardia enfeksiyonu, IL-2, IL-4, IL-10