Özgün Araştırma

Geçmişten Günümüze Sivas’ta Enterobiyaz; İlköğretim Çağı Çocuklarına Etkileri ve Potansiyel Risk Faktörleri

  • Serpil DEĞERLİ
  • Erdoğan MALATYALI
  • Semra ÖZÇELİK
  • Ali ÇELİKSÖZ

Gönderim Tarihi: 31.10.2008 Kabul Tarihi: 19.01.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):95-100

Sivas’ta öğrenim gören ilköğretim çağındaki 2230 çocukta Kasım 2006 ve Haziran 2008 arasında Enterobius vermciularis görülme sıklığı ve potansiyel risk faktörleri selofan bant yöntemiyle araştırıldı. Farklı bölgelerdeki toplam on okul (4 şehir merkezi, 4 ilçe ve 2 köy) çalışmaya alındı ve sırasıyla grup 1,2 ve 3 olarak sınıflandırıldı. Ayrıca öğrencilere potansiyel risk faktörlerini belirlemeye yönelik bir anket uygulandı. E.vermicularis prevelansı grup 1’de%8.2 , grup 2 de%7,0 ve grup 3 de%14,8 olarak bulundu. Yaşları 10–14 arasında olan grup ile daha küçük olanlar arasında (χ2: 0.10, p>0.05), erkekler ve kızlar arasında (χ2 : 0.40, p>0.05) parazit görülme sıklığı istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak sosyo-ekonomik düzey ile parazit görülme sıklığı arasında anlamlı fark bulunmuştur (χ2: 30.83, p<0.05). Ayrıca, okul başarısı (χ2: 39.52, p<0.05) arasındaki fark önemli bulunurken, boy ve kilo açısından bir ilişki saptanmamıştır (t: 1.75, p>0.05, t: 1.43, p>0.05). Aynı bölgede daha önce yapılan çalışmalar göz önüne alındığında Enterobius vermicularis görülme sıklığında belirgin bir azalmanın olduğu da belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Enterobiyaz, ilköğretim çocukları, okul başarısı, sosyo-ekonomik düzey