Özgün Araştırma

Gebelerde Toxoplasma gondii, Rubella, Sitomegalovirus, Sifiliz ve Hepatit B Seropozitiflik Oranları

10.5152/tpd.2014.3435

  • Keziban Doğan
  • Hakan Güraslan
  • Gül Özel
  • Zerrin Aydan
  • Levent Yaşar

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(4):228-233

Amaç:

Ülkemizde gebelerde Toxoplasma gondii, sitomegalovirus, rubella, sifiliz ve Hepatit B enfeksiyonları için ulusal tarama programı mevcut değildir. Çalışmamızda amaç; İstanbul da, gebe kadınlarda bu enfeksiyonların seroprevelansını belirlemek, sonuçları diğer literatür sonuçlarıyla karşılaştırarak, antenatal takip ve tarama programına katkıda bulunmaktır.

Yöntemler:

Ocak 2008-Ocak 2013 tarihleri arasında Bakırköy Eğitim Araştırma Hastanesi gebe polikliniğine birinci trimesterde başvuran, 16-48 yaş aralığında 2011 gebe taranmış; yaş ortalaması 28,12±5,53, gravida ortalaması 1,76+0,84 olarak tespit edilmiştir. ELISA yöntemiyle toxoplasma gondii (T. gondii) IgM, T. gondii IgG, sitomegalovirüs IgM, sitomegalovirüs IgG, rubella IgM, rubella IgG, VDRL (sifiliz), HbsAg, Anti-Hbs seropozitiflikleri saptanmış, seropozitifliklerin yaş ve parite ile olan ilişkisi değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Yapılan incelemede T. gondii IgM %0,8, T. gondii IgG %31,4, sitomegalovirüs IgM %0,8, sitomegalovirüs IgG %99,3, rubella IgM %0,2, rubella IgG %95,7, VDRL %0, HbsAg %1,2 ve Anti-Hbs %26,3 seropozitiflik oranlarına ulaşılmıştır. T. gondii IgG(+) grubunun yaş ortalaması, T. gondii IgG(-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,005). AntiHbs(+) grubunun da yaş ortalaması AntiHbs(-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0,005). Yine AntiHbs(+) grubunun gravida ortalamalarıda AntiHbs(-) grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek tespit edilmiştir (p<0,005).

Sonuç:

Perinatal enfeksiyonların önlenmesi için hepatit B ve rubellayı içine alan aşılama programlarının yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca tüm ülkeyi kapsayacak eğitim programlarının düzenlenmesi gereklidir. Diğer taraftan perinatal enfeksiyonların erken tespiti ve fetusun korunması için uygulanacak tarama programlarının getireceği mali yük göz önünde bulundurulmalı, özellikle yüksek riskli gebeler taranmalıdır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 228-33)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, sitomegalovirüs, rubella, sifiliz, hepatit B