Özgün Araştırma

Gastrointestinal Sistem ve Dermatolojik Yakınmaları Olan Hastalarda Blastocystosis Prevalansı ve Blastocystis spp. Yoğunluğunun Semptomatolojiye Etkisi

10.5152/tpd.2018.5702

  • Varol Tunalı
  • Eylem Akdur Öztürk
  • Ayşegül Ünver
  • Nevin Turgay

Gönderim Tarihi: 24.11.2017 Kabul Tarihi: 03.10.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):254-257

Amaç:

Blastocystosis diyare, karın ağrısı, gaz hissi gibi non-spesifik belirtilerle ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada, blastocystosisin ürtiker ve gastrointestinal sistem yakınmaları ile olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarı’na, Ocak 2011 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında çeşitli gastrointestinal sistem (GIS) ve/veya dermatolojik yakınmalarla başvuran hastaların dışkı örnekleri inceleme sonuçları geriye dönük olarak taranmıştır.

Bulgular:

Değerlendirilen 37.108 dışkı inceleme raporunun 2.573 tanesinde (%6.93) Blastocystis spp. tespit edildiği saptanmıştır. Gastrointestinal belirtileri olan kişiler Blastocystis spp. saptanan tüm örneklerin %68.4’ini (1.761 örnek) oluştururken, alerjik ve dermatolojik yakınmaları olan kişiler %30.1’sini (776 örnek) oluşturmaktadır. Blastocystis spp. yoğunluğu incelenen dışkılarda gastrointestinal yakınmaları olan hastaların; %2,47’sinde nadir, %21,73’ünde az, %49,65’inde orta, %26,27’sinde ise yoğun Blastocystis spp. varlığı saptanmıştır. Dermatolojik yakınmaları olan hastaların ise; %1,35’inde nadir, %22,17’sinde az, %54,29’unda orta, %22,17’sinde de yoğun Blastocystis spp. varlığı tespit edilmiştir.

Sonuç:

Gastrointestinal ve dermatolojik yakınmaları olan hastaların %75’inden fazlasında dışkıda Blastocystis spp. yoğunluğunun orta ve üzerinde olması sebebiyle parazit yoğunluğu ve semptomatoloji arasında pozitif korelasyon olabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Blastocystosis, ürtiker, gastrointestinal semptomlar, parazit yükü