Özgün Araştırma

Gaitada Parazit İncelemesinde Kullanılan Yoğunlaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  • Nilay ÇÖPLÜ
  • Ayşegül GÖZALAN
  • Levent AKIN

Gönderim Tarihi: 02.03.2006 Kabul Tarihi: 06.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):123-128

Gaitada parazit araştırmasında yaygın olarak kullanılan direkt incelemeye ek olarak, özellikle az sayıda helmint yumurtası ya da protozoon kisti bulunması halinde yakalama şansını arttırmak için yoğunlaştırma yöntemlerine gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada, 134 adet gaita örneğine, direkt incelemeye ek olarak yedi adet yoğunlaştırma yöntemi uygulanmış, testler arası uygunluk, uygulama ve inceleme kolaylığı, aldığı süre, maliyet gibi faktörler açısından incelenmiştir. Karşılaştırmaya alınan yüzdürme yöntemleri ZnSO4, kolay ZnSO4, doymuş NaCl ve Sheather’s şeker yüzdürme, çöktürme yöntemleri ise Ritchie Formalin-Ether, kolay Telemann ve basit çöktürme yöntemleri şeklindedir. İstatistiksel analizler kappa ve McNemar testleri kullanılarak yapılmıştır. Yöntemlerin uygulanmasında genellikle çöktürme yöntemlerinin daha zor olduğu, mikroskobik inceleme açısından helmint yumurtalarının tüm yöntemlerle kolay, protozoa kistlerinin ise zor değerlendirildikleri, 7-50 dakika arasında zaman aldıkları ve hiçbirinin pahalıya mal olmadıkları gözlenmiştir. Laboratuarlar, yöntem seçiminde kendi olanakları çerçevesinde karar vermelidirler. Ancak bu çalışmanın verilerine göre basit çöktürme ve kolay ZnSO4 yüzdürme yöntemlerinin bir arada kullanılmasının laboratuarların başarısını arttıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İntestinal parasitoz, yoğunlaştırma yöntemleri